logo

Maatschappij 'De Verenigde Pompiers'

De Maatschappij is gesticht in 1926, onder de leden van het Vrijwillige Pompierskorps, voor doel hebbende de vriendschap en broederlijkheid onder mekaar te behartigen alsook de feestelijkheden en belangen te regelen. Ze bestaat uit werkende leden, nochtans zullen ook ondersteunende leden er zich kunnen bij aansluiten.

Reglement

1. HertsensHet Bestuur bestaat uit de volgende personen en zal jaarlijks met de helft verkiesbaar zijn:

 • en Ere Voorzitter (van rechtswege de kapitein-bevelhebber, Alfons Hertsens)
 • een Voorzitter (Joost Cluytens)
 • een Onder voorzitter (J.Dogaer)
 • een Secretaris (P.Van Malderen)
 • een Schatbewaarder (L.Voet)
 • een Boetemeester P.J Janssens)
 • een Verslaggever (G.De Groote)
 • een Commiessaris (Jacques De Coster)

2. Het bestuur zal vergaderen iedere donderdag vóór elke oefening om alle voorstellen en belangen na onderzoek aan de leden ter goedkeuring te onderwerpen, de leden zullen vergaderen elke donderdag na de elke oefening.

3. Buitengewone vergaderingen kunnen aangevraagd worden op verzoek van de Ere-Voorzitter, de Voorzitter of vijf leden van de Maatschappij mits voorafgaandelijke verwittiging aan de Voorzitter.

4. De leden kunnen bij hoogdringendheid opgeroepen worden bij een overlijden van een lid of in geval van noodwendigheden.

5. De Bestuursleden zijn verplicht alle bestuursvergaderingen bij te wonen, diegene welke drie achtereenvolgende vergaderingen zou verzuimen zonder wettige reden zal worden aanzien als ontslaggevend bestuurslid en op de eerstvolgende vergadering vervangen worden.

6. De gewone vergaderingen zullen plaats vinden in het lokaal aan te duiden door het Bestuur. Het hoofdlokaal zal gevestigd zijn in de Brandwacht.

7. De vergaderingen zullen stipt om 08.00 u beginnen en niet langer dan een 1 uur duren.

8. De jaarlijkse vergadering zal aangekondigd worden in de maand vóór het Patroonfeest der St.Barbara en zal verplichtend zijn voor al de leden, bij afwezigheid zonder wettige reden zal er een boete van 5 Bf. toegepast worden.

9. Een bijdrage van 3 Bf. zal mandelijks door ieder lid gestort worden aan de schatbewaarder.

10. Ereleden of ondersteunende leden betalen een jaarkijkse bijdrage naar goeddunken, diegene welke wensen deel te nemen aan de feesten van de Maatschappij mogen aan die feesten deelnemen mits de onkosten te vergoeden.

11. De leden welke een maandelijkse vergadering verzuimen vervallen in een boete van 3 Bf. en wie een kwartier te laat komt 0,50 Bf.

12.Menu Op de feestdag der St.Barbara, patrones van het pompierskorps zal er een mis doorgaan in de kerk van St.Jan welke de leden verplicht zijn bij te wonen in volledige tenue op straf van boete van 10 Bf. voor afwezigen zonder reden.

13. Bij een overlijden van een lid, zijn de leden verplicht de lijkdienst bij te wonen in volledige tenue, in geval van nalatigheid zonder wettige reden krijgen zij een boete van 10 Bf.

14. Indien de toestand der Maatschappij het toelaat of op verzoek der leden, zullen er in het jaar gezellige bijeenkomsten of avondmalen plaats vinden.

15. Het bestuur behoudt zich het recht om alle moeilijkheden die zich kunnen voordoen op te lossen.

16. Ontslaggevende leden verbeuren alle rechten op de bezittingen der Maatschappij.

17. Er zal aan ieder lid een afdruk van het reglement afgeleverd worden dat zij moeten ondertekenen.

Dit reglement werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 16 september 1926.

Organisatie
Leiding

Bij de start van het gewapend korps in 1894 werd Alfons Hertsens aangesteld tot Kapitein-bevelhebber hij zou het korps gedurende 36 jaar leiden, op 4 april 1930 werd zijn opvolger J.Dogaer benoemd tot Ere-Bevelhebber.

De familie Hertsens is door de wat oudere Mechelaars nog gekend, zij hadden een grote ijzerhandel op de Korenmarkt en magazijn op de zoutwerf.

Op 3 oktober 1933 werd Jacques De Coster benoemd tot kapitein-bevelhebber.
1935-1936

Tijdens deze periode waren er 25 brandinterventies in de stad. Het korps bestaat op dat moment uit:

 • 1 bevelhebber
 • 1 Luitenant.dokter
 • 1 Luitenant
 • 1 Onderluitenant
 • 1 Sergant-Majoor
 • 1 Sergeant Fourier
 • 4 Sergeanten
 • 4 Korporaals en 16 pompiers.
Lees ook ...
Generic placeholder image

De grote stadsbrand in Chicago (Illinois) in 1871. Het hele verhaal op:

The Great Chicago fire

De H.Barbara is ook de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen, in het bijzonder van de brandweerlieden, artilleristen, tunnelbouwers en mijnwerkers, maar ook van de infanteristen, telegrafisten, genisten, ingenieurs, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers. Het feest ging telkens door op 4 december.